Algemeen

Onze vereniging hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Onze vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande telefoonnummer:

0473 865 804 (sensei Tom)

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door onze vereniging verwerkt met de volgende doeleinden:

Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door volgende personen:

Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (partijen) dan diegene waarmee we een overeenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Bewaartermijn 

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Bepaalde persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard omwille van het bewijs van graden die een lid al dan niet behaalde. 

Foto’s worden in een archief voor onbepaalde tijd bijgehouden.

Het persoonlijke websiteprofiel wordt na stopzetting lidmaatschap volledig verwijderd.

Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermelde telefoonnummer kun je ons hiervoor contacteren. Tevens kan je via deze weg bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Wijziging privacyverklaring 

Takeda Ryu Sobukan Olen kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 31/10/2018.

Toestemming nemen en publiceren van foto’s en filmpjes 

De vereniging heeft toestemming nodig van de ouders (-18-jarigen) of leerlingen (+18-jarigen) voor het nemen en de publicatie van foto’s en filmpjes genomen tijdens activiteiten. Deze foto’s kunnen op de website, Facebook, geschreven pers, enz. worden geplaatst. Sporadisch wordt een beperkt aantal foto’s ook gebruikt voor de promotie van onze vereniging. Foto’s worden verwijderd op eenvoudig verzoek.